سواد شهری

سواد شهری کم مردم و نبود حس تعلق به آن، علت اصلی عدم کارایی و پاسخدهی شهرها به نیازها می باشد. مساله ای که با تحقیق و پژوهش و چاپ نتایج آن در مجلات علمی-پژوهشی، برای جامعه ی دیگری از محققین و متخصصین حل نمی شود چرا که این مردم هستند که بخش تعیین کننده و عظیمی از جامعه ی شهری را شکل داده اند و ما تا زمانی که دانسته های خود را از ژورنال های تخصصی خارج نکنیم و به زبان ساده با شهروندان در میان نگذاریم، نمی توانیم انتظار پیشرفت و تغییراتی شگرف در کیفیت زندگی شهری داشته باشیم. از این رو ما در تیم تحقیقاتی سیویتاس تلاش می کنیم سواد شهری را با ادبیاتی ساده در بین عمومِ مردم گسترش داده و نگاه شهروندان را به شهر بازگردانیم.

.City is not a hotel, just to serve us something, we have to move from complaining to designing

شهر هتل نیست که در آن همه چیز آماده ی خدمت رسانی به ما باشد، پس باید شکایت کردن را رها کرده و دست به کار شویم.

Prof. Gerhard Schmitt- Professor of Information Architecture at ETH Zurich