نمایش یک نتیجه

نقد طراحی شهری مدرن و شروع پست مدرنیسم

7,000 تومان

آگاهی از مبانی نظری در طراحی شهری و مطالعه و نقد طراحی شهری مدرن و پست مدرن ، چه برای یک طراح شهر و چه برای یک دانشجوی معماری و شهرسازی ، جزو الزامات حرفه ای وی محسوب می شود. به این دلیل که باید بدانیم آن چه اکنون به عنوان اصول طراحی از آن یاد می کنیم و یا آن چه که جزو دغدغه های ما محسوب می شوند، با طی چه دوران و فرایندی به وضعیت فعلی خود رسیده اند. و این کار میسر نمی شود جز با مطالعه سیر تاریخی این اتفاقات و چالش ها و مساله هایی که مکتب ها و سبک های مختلف طراحی شهری سعی بر پاسخ دادن به آن ها داشته است.

در نتیجه مطالعه مبانی نظری طراحی شهری و نقد طراحی شهری مدرن و پست مدرن ما را در جهت گیری و رویه سازی های آتی و همچنین درک صحیح از موجودیت فعلی، به قطع کمک خواهد کرد.

در این مطلب طبق فهرست و منابع ارائه شده در توضیحات، به موضوعات فوق الذکر پرداخته شده است.