نمایش یک نتیجه

توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری

5,000 تومان

توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری یکی از سه سیاست توسعه شهری می باشد که همخوانی بسیاری با توسعه پایدار شهری دارد. با توسعه میان افزا از اینکه شهر به یک دونات تبدیل شود و بافت های آسیب دیده و قدیمی افزایش یابند جلوگیری می شود. چرا که بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز به مسکن در منطقه یا شهر را می‌توان از طریق پر کردن بافت موجود در شهر، افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و فرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده ساخت.

در این مطلب طبق فهرست و منابع ارائه شده در توضیحات، به طور مفصل به موضوع توسعه میان افزا در برنامه ریزی شهری پرداخته شده است.